โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ผังอาคารประถมศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ผังอาคารมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1 (ฝ่ายประถม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 520,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 170,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 253,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต,รั้วเหล็ก,ประตูบานเปิด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 348,467 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 252,500 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2 (ฝ่ายประถม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 4,460,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 1,295,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 1,560,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3 (ฝ่ายประถม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 17,659,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพักผู้ปกครอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 240,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 4 (ฝ่ายประถม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 5 (ฝ่ายประถม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 6 (ฝ่ายมัธยม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 7 (ฝ่ายมัธยม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบ้านพักข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ (ฝั่งมัธยม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนอกอาคาร (ฝ่ายมัธยม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หลังคาโดม (ฝ่ายประถม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..