ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ / เครื่องแบบนักเรียน
อักษรย่อ โรงเรียน
ชุดนักเรียน
ชุดพละสีม่วงและชุดผ้าไทย
ชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด