โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
อักษรย่อ / เครื่องแบบนักเรียน
อักษรย่อ โรงเรียน
ชุดนักเรียน
ชุดพละสีม่วงและชุดผ้าไทย
ชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด