โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางฑิวาวรรณ สุวานิโช
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)

นางปริมประภัสร์ ศรีสุวรรณ
รองผู้อำนวยการฯ งานบริหารวิชาการ มัธยมศึกษา

นางสาวกัญญากัณฑ์ เกษามา
รองผู้อำนวยการฯ งานบริหารวิชาการ ประถมศึกษา

นางสาวธุมเกตุ เพ็ชรสุวรรณ
รองผู้อำนวยการฯ งานบริหารทั่วไป

นายภูวิชัย บรรจง
รองผู้อำนวยการฯ งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารบุคคล