โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์พรหม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2472 - 2480
ชื่อ-นามสกุล : นายชม เพิ่มพูน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2480 - 2492
ชื่อ-นามสกุล : นายคง สายจบก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2492 - 2500
ชื่อ-นามสกุล : นายโกวิทย์ ปริญญา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2500 - 2504
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2504 - 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรยง ลาวัง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2525 - 2530
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา สวินทร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2530 - 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร ถาวรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2534 - 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ อิ่มเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไล หว่างอากาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2544 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นางพิกุล ชาตตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547 - 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ ช่างเรียน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2550 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : นางวลัยพร สมุลไพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิศา หรั่งบุรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรัตน์ ขาวเหลือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฑาภัค มีฉลาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางฑิวาวรรณ สุวานิโช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน