โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ประกาศจากโรงเรียน
การฝึกอบรม “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟประจำปี 2565”
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) จัดการฝึกอบรม “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟประจำปี 2565” ให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากร โดยมีทีมงานจากกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร ประเภทของเพลิงไหม้ การใช้เครื่องมือดับเพลิงและสาธิตวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรเข้าใจในการปฏิบัติตนในกรณีเกิดอัคคีภัย มีการจำลองเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากจุดเกิดเหตุในกรณีต่างๆ โดยการฝึกซ้อม เริ่มตั้งแต่การฟังเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การเคลื่อนย้ายนักเรียนขณะเกิดอัคคีภัยไปยังจุดรวมพล ให้นักเรียนและบุคลากรได้ลองใช้อุปกรณ์ดับเพลิงด้วยตนเอง โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) ขอขอบคุณทีมวิทยากร จากกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยดอนเมืองเป็นอย่างสูงที่มาให้ความรู้กับนักเรียนคุณครูและบุคลากรในวันนี้ให้มีความเข้าใจ ดูแลตัวเองได้ มีทักษะในการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2565,10:47   อ่าน 434 ครั้ง