ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางจุฑาภัค มีฉลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

นางปริมประภัสร์ ศรีสุวรรณ
รองผู้อำนวยการฯ งานบริหารวิชาการ

นางวิภาภรณ์ ทวี
รองผู้อำนวยการฯ งานบริหารงบประมาณ

นางสาวธุมเกตุ เพ็ชรสุวรรณ
รองผู้อำนวยการฯ งานบริหารบุคลากร

นายภูวิชัย บรรจง
รองผู้อำนวยการฯ งานบริหารทั่วไป