โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
คณะผู้บริหาร

นางรัจดา หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอัญธิกา มีสิทธิ์
รองผู้อำนวยการฯ งานบริหารงบประมาณ

นางสาวธุมเกตุ เพ็ชรสุวรรณ
รองผู้อำนวยการฯ งานบริหารทั่วไป และบริหารงานวิชาการ

นางสาวนุชนารถ พิลึก
รองผู้อำนวยการฯ งานบริหารบุคลากร