โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิรชน สีดำ
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนภา เส็งสาย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัมพร กันทะรส
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนิ่มนวล เชยขุนทด
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางเกษร ยอดเทพ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวแสงฟ้า สาคร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาววัลลิการ์ กุลชะโร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวชัญญรัตน์ ไรวินเวคิน
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นางวนิดา ฤทธิวาจา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ