ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิรชน สีดำ
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนภา เส็งสาย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัมพร กันทะรส
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนิ่มนวล เชยขุนทด
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางเกษร ยอดเทพ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวแสงฟ้า สาคร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาววัลลิการ์ กุลชะโร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวชัญญรัตน์ ไรวินเวคิน
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นางวนิดา ฤทธิวาจา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ