ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอัจฉรา ไสยะหุต
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอัมพร กันทะรส
ครู คศ.2

นางสาวชัญญรัตน์ ไรวินเวคิน
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นายวิรชน สีดำ
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นางสาวแสงฟ้า สาคร
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1