ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางชลีพร สังคะ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวมยุรัตน์ ถาวรรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายอุดมเกียรติ สุนทรภิรัตน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวจิณชญา ทองเวียง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางรัศมี ปัญยาง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นางสาวพรทิพย์ สาระรัตน์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1