โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชลีพร สังคะ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวมยุรัตน์ ถาวรรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวจิณชญา ทองเวียง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางรัศมี ปัญยาง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นางสาวพรทิพย์ สาระรัตน์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1