ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางชลีพร สังคะ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวมยุรัตน์ ถาวรรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ