โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนุชนาถ เชื้อเทพ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางจิตรลดา เอมแบน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางวรรณา อยู่สำลี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายธนาวัฒน์ ทิพยรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายธวัชชัย ชมกระโทก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนิ่มอนงค์ เงินแพง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวศรินทร์รัตน์ สนงูเหลือม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางชลธิชา วงศ์แพทย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวเยาวลักษ์ รักพวกกลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุลีกร พวงแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ