ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนุชนาถ เชื้อเทพ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจิตรลดา เอมแบน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางอารยา โรยสุวรรณ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางวรรณา อยู่สำลี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายธนาวัฒน์ ทิพยรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายสุวัฒน์ นิยมทอง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางชนิดาภา กรีวิชัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายธวัชชัย ชมกระโทก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนิ่มอนงค์ เงินแพง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนิภาพร แก้วอินทร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวศรินทร์รัตน์ สนงูเหลือม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางชลธิชา วงศ์แพทย์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นายวัฒนา นามวัน
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นางสาวเยาวลักษ์ รักพวกกลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุลีกร พวงแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ