ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิภาพร แก้วอินทร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธวัชชัย ชมกระโทก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนุชนาถ เชื้อเทพ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายธนาวัฒน์ ทิพยรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิ่มอนงค์ เงินแพง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ