โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นอนุบาล

นางณรรฐมณฑ์ บุตรโท
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสาวภัณฑรักษ์ บุญเมือง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางเพ็ชริน กาญจนานิจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวสุวรรณา สุวรรณสุข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสุวพีร์ รอดสวัสดิ์ภักดี
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวจันทประภา ปะกายะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1