ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นอนุบาล 1

นางสาวสุวรรณา สุวรรณสุข
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1

นางสุวพีร์ รอดสวัสดิ์ภักดี
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางเพ็ชริน กาญจนานิจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3