ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นอนุบาล

นางณรรฐมณฑ์ บุตรโท
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสาวพวงแก้ว ดัดงาม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวภัณฑรักษ์ บุญเมือง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางเพ็ชริน กาญจนานิจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวสุวรรณา สุวรรณสุข
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสุวพีร์ รอดสวัสดิ์ภักดี
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1