ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นอนุบาล 2

นางณรรฐมณฑ์ บุตรโท
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

นางสาวพวงแก้ว ดัดงาม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวภัณฑรักษ์ บุญเมือง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4