โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางนภา เส็งสาย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางชฎาพร นพพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายวิระชน สีดำ
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเบญจรัตน์ ลิพันธ์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศรินทรัตน์ สนงูเหลือม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นางณัฐชา วิเชียรศรี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวนภรัก เหมวัชรกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางบังอร ช่างเกวียน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสุคนธภา ปานสง่า
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นางสาวฐิติชญากร ปานนิล
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1