ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางจิตรลดา เอมแบน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพิมพ์จุฑา สุวรรณสิทธิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางวรรณา อยู่สำลี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางนิลุบล แต้มทันสี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางวนิดา ฤทธิวาจา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวมณีวรรณ กาแดง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวุฒิพันธ์ เอมพรหม
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นางสาวเยาวลักษณ์ รักพวกกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางรัศมี ปัญยาง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4