ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายธนาวัฒน์ ทิพรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางมาริสา ดาวฤกษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิ่มนวล เชยขุนทด
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางวิลาวัลย์ ลี้รัตน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางรัชดาภรณ์ ชมเพลินใจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายนันทภพ ศรีงาม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางชนิดาภา กรีวิชัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางชลธิชา วงศ์แพทย์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ว่าง
-
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2