ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางชลธิชา วงศ์แพทย์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพรทิพย์ สารรัตน์
ครู ผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนิ่มนวล เชยขุนทด
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางวิลาวัลย์ ลี้รัตน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางรัชดาภรณ์ ชมเพลินใจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางนภัสพร ศรีอรุณ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางมาริสา ดาวฤกษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางชนิดาภา กรีวิชัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายนันทภพ ศรีงาม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ