โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางนภัสพร ศรีอรุณ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นายนันทภพ ศรีงาม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางรัชดาภรณ์ ชมเพลินใจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางชลธิชา วงศ์แพทย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางกาญจนาวดี วงศ์จริยา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางวิลาวัลย์ ลี้รัตน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายวุฒิพันธ์ เอมพรหม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสุกฤตา ยิ้มแย้ม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ