ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวนุชนาถ เชื้อเทพ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายวิระชน สีดำ
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนิ่มอนงค์ เงินแพง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนิภาพร แก้วอินทร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางธีมาพร แสงจตุรัส
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายธนาวัฒน์ ทิพรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นายอุดมเกียรติ สุนทรภิรัตน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายเสกสรร ปรุงจิตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางดาราราย ลอยศักดิวงศ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ