โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวนุชนาถ เชื้อเทพ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวแสงฟ้า สาคร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนิ่มอนงค์ เงินแพง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนิภาพร แก้วอินทร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางธีมาพร แสงจตุรัส
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายธนาวัฒน์ ทิพรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นายเสกสรร ปรุงจิตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางดาราราย ลอยศักดิวงศ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ