ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางธีมาพร แสงจตุรัส
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวนุชนาถ เชื้อเทพ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายเสกสรร ปรุงจิตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนิ่มอนงค์ เงินแพง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายอุดมเกียรติ สุนทรภิรัตน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางณัฐชา วิเชียรศรี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางดาราราย ลอยศักดิวงศ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาววรรณภา หวานดี
ครูผู้ช่วย

นายวิระชน สีดำ
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1