โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางศศิธร เอนกพูนสินสุข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวมยุรัตน์ ถาวรรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเบญจรัตน์ ลิพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางเกษร ยอดเทพ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวชุลีกร พวงแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายนันทภพ ศรีงาม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางพิมพ์จุฑา สุวรรณสิทธิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางอัคราภรณ์ สารีบุตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ