ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางเกษร ยอดเทพ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวมยุรัตน์ ถาวรรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวชัญญรัชต์ ไรวินท์เวคิน
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางอัคราภรณ์ สารีบุตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวชุลีกร พวงแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางกาญจนาวดี วงศ์จริยา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางศศิธร เอนกพูนสินสุข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายสุพจน์ ชวาลานฤมิต
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ