ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางเกษร ยอดเทพ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางอัคราภรณ์ สารีบุตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางกาญจนาวดี วงศ์จริยา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางศศิธร เอนกพูนสินสุข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวมยุรัตน์ ถาวรรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวชุลีกร พวงแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวกรรณิกา มอญแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายสุพจน์ ชวาลานฤมิต
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวชัญญรัชต์ ไรวินท์เวคิน
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0