ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวแสงฟ้า สาคร
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางจิตริณี พรหมประพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายธวัชชัย ชมกระโทก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุกฤตา ยิ้มแย้ม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอัมพร กันทะรส
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกนกอร กลิ่นสุมาลย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวนิ่มอนงค์ คำอ่อง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5