โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนิ่มอนงค์ คำอ่อง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอัมพร กันทะรส
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายธวัชชัย ชมกระโทก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกนกอร กลิ่นสุมาลย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวพรทิพย์ สารรัตน์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวรุ้งทอง เอี่ยมรอด
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางจิตริณี พรหมประพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภรัก เหมวัชรกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายสุพจน์ ชวาลานฤมิต
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ