ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวแสงฟ้า สาคร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอัมพร กันทะรส
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกรรณิกา มอญแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนิ่มอนงค์ คำอ่อง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวกนกอร กลิ่นสุมาลย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวกฤษณา จวบลอย
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายธวัชชัย ชมกระโทก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางจิตริณี พรหมประพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุกฤตา ยิ้มแย้ม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ