โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
สายชั้นมัธยม

นางสาวน้ำทิพย์ ขาวผ่อง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นมัธยม

นางณัฐญา มานพ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางมณฑกานต์ ครองงาม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายกอบศักดิ์ อภิกรกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจิณชญา ทองเวียง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางดาราราย ลอยศักดิวงศ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวรัชนีกร กาวัน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายองอาจ ซึมรัมย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางชลีพร สังคะ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายวัฒนา นามวัน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวธนาภา เจริญราช
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา วันตา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ