โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
สายชั้นมัธยม

นางชลีพร สังคะ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นมัธยม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางมณฑกานต์ ครองงาม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายกิติวิทย์ โตสกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวัฒนา นามวัน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธนาภา เจริญราช
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจิณชญา ทองเวียง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางวาสนา วันตา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสุวัฒน์ นิยมทอง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางณัฐญา มานพ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวน้ำทิพย์ ขาวผ่อง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายกอบศักดิ์ อภิกรกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1