ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยม

นายสุวัฒน์ นิยมทอง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นมัธยม

นางอารยา โรยสุวรรณ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางวาสนา วันตา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวธนาภา เจริญราช
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางมณฑกานต์ ครองงาม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวน้ำทิพย์ ขาวผ่อง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นางสาววัลลิการ์ กุลชะโร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายอดิศักดิ์ พลเยี่ยม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวจิณชญา ทองเวียง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณัฐญา ใจปัน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางชลีพร สังคะ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายกิติวิทย์ โตสกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนาตยา แก้วกัณหา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2