ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยม

นายสุวัฒน์ นิยมทอง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นมัธยม

นางมณฑกานต์ ครองงาม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายกิติวิทย์ โตสกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธนาภา เจริญราช
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวจิณชญา ทองเวียง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางวาสนา วันตา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอดิศักดิ์ พลเยี่ยม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางชลีพร สังคะ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณัฐญา ใจปัน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางอารยา โรยสุวรรณ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวน้ำทิพย์ ขาวผ่อง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาววัลลิการ์ กุลชะโร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายกอบศักดิ์ อภิกรกุล
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1