ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวุฒิพันธ์ เอมพรหม
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นายเสกสรร ปรุงจิตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพิมพ์จุฑา สุวรรณสิทธิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางมณฑกานต์ ครองงาม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายกิติวิทย์ โตสกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสุคนธภา สิทธิดำรงค์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1