ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเสกสรร ปรุงจิตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ