โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวุฒิพันธ์ เอมพรหม
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นายเสกสรร ปรุงจิตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางพิมพ์จุฑา สุวรรณสิทธิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางมณฑกานต์ ครองงาม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสุคนธภา สิทธิดำรงค์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ