ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวณัฐญา ใจปัน
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ