โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวณัฐญา ใจปัน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศศิธร เอนกพูนสินสุข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสุกฤตา ยิ้มแย้ม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวกนกอร กลิ่นสุมาลย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางนภัสพร ศรีอรุณ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายกอบศักดิ์ อภิกรกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนภรัก เหมวัชรกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ