ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกรรณิกา มอญแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางมาริสา ดาวฤกษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางดาราราย ลอยศักดิวงษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวเบญจารัตน์ ลิพันธ์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นางสาวธนาภา เจริญราช
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ