ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ