โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกรรณิกา มอญแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางดาราราย ลอยศักดิวงษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวเบญจารัตน์ ลิพันธ์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นางสาวธนาภา เจริญราช
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ