โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร์ น้อยไม้
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ตระกูลทับทิมดี
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร ถาวรานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไล หว่างอากาศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชวาลย์ กาญจนะสุต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ นิ่มนวล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสกล กีรติธนอุดม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสุทธิ์ เพชรมรกต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทน กทม.
ชื่อ-นามสกุล : นายดนัย พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์การชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.เนรมิตร แก้วพิทยเนตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ มีประดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ชมกระโทก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางฑิวาวรรณ สุวานิโช
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม