โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร์ น้อยไม้
ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธนพจน์ กิจธนาพิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนีวรรณ อิงสา
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางวลัยพร สมุลไพร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรีพร กาญจนาวาทศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล ชูใจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพิน วรพุทธานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนิลุบล แต้มทันสี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญเรือน เสงคิสิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พล.อ.ต.สมศักดิ์ อ่อนเปรี้ยว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางกนกนุช กลิ่นสังข์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
ชื่อ-นามสกุล : นายดนัย พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์การชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ ดร.
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางสุลี ทาระขจัด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายประหยัด ปั่นไสว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ชมกระโทก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางรัจดา หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม