โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอินทรา กลิ่นเพ็ง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรหมพร ทองสุข
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอินทุภา พันธุรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ บุญสนิท
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัชชา บูรณะไพบูลย์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชาวดี สาเกตุ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐวิภา พูลนุช
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปนัดา บุญรอด
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณภัทร โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุกัญญา เกษรใส
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิริษาชล คำสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพรเทพ บุรารมย์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายลานโมกข์ ก๋าคุฑ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงขวัญข้าว วงษ์คล้าย
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกวรรณ พุธมี
ตำแหน่ง : เลขานุการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2