โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สวมชุดนักเรียน/สุภาพ วิชาการ
14 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ทุกสายชั้น
ชุดสุภาพ บริหารทั่วไป
01 เม.ย. 60 ถึง 15 พ.ค. 60 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วิชาการ
31 มี.ค. 60 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
สวมชุดนักเรียน วิชาการ
31 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น
สวมชุดนักเรียน วิชาการ
29 มี.ค. 60 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับประกาศนียบัตร
สวมชุดนักเรียน วิชาการ
21 มี.ค. 60 ถึง 22 มี.ค. 60 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
สวมชุดนักเรียน วิชาการ
16 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
สวมชุดนักเรียน วิชาการ
14 มี.ค. 60 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
สวมชุดนักเรียนชั้นอนุบาล 2 สายชั้นอนุบาล
13 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสอบซ่อมผลการเรียน
สวมชุดนักเรียน
08 มี.ค. 60 ถึง 09 มี.ค. 60 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
สวมชุดนักเรียน วิชาการ