ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานสถานที่

นายสมวงษ์ ศรีเมือง
พนักงานสถานที่ บ 1 (ประจำ)
หัวหน้าพนักงานสถานที่

นายประเสริฐ บุญธรรม
พนักงานสถานที่ บ 1 (ประจำ)

นายไสว โฉมยงค์
พนักงานสถานที่ บ1 (ประจำ)

นายบุญเรือง แก่นจันทร์
พนักงานสถานที่ บ 1 (ชั่วคราว)

นางสาวราตรี ปลัดแสง
พนักงานสถานที่ บ 1 (ชั่วคราว)

นายเมืองมล พานิชวัฒนะ
พนักงานสถานที่ บ 1 (ชั่วคราว)

นายเมืองแมน พานิชวัฒนะ
พนักงานสถานที่ บ 1 (ชั่วคราว)

นายชัยรัตน์ พนโสภา
พนักงานสถานที่ บ.1 (ชั่วคราว)