โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
พนักงานสถานที่

นายประเสริฐ บุญธรรม
พนักงานสถานที่ บ 2 (ประจำ)
หัวหน้าพนักงานสถานที่

นายไสว โฉมยงค์
พนักงานสถานที่ บ2 (ประจำ)

นายบุญเรือง แก่นจันทร์
พนักงานสถานที่ บ 1 (ชั่วคราว)

นายเมืองมล พานิชวัฒนะ
พนักงานทั่วไป บ 1 (ชั่วคราว)

นายเมืองแมน พานิชวัฒนะ
พนักงานสถานที่ บ 1 (ชั่วคราว)

นายชัยรัตน์ พนโสภา
พนักงานสถานที่ บ.1 (ชั่วคราว)

นางสาววิภาดา คำจริง
พนักงานสถานที่ บ 1 (ชั่วคราว)