โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางอัคราภรณ์ สารีบุตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางธนาภา เจริญราช
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายเสกสรร ปรุงจิตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายสุพจน์ ชวาลานฤมิต
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอัมพร กันทะรส
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายสุวัฒน์ นิยมทอง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

น้ำทิพย์ ขาวผ่อง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาววัลลิการ์ กุลชะโร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวกนกอร กลิ่นสุมาลย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสุวรรณา สุวรรณสุข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวุฒิพันธ์ เอมพรหม
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นายอดิศักดิ์ พลเยี่ยม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ