ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวภัณฑรักษ์ บุญเมือง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพวงแก้ว ดัดงาม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางเพ็ชริน กาญจนานิจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสุวพีร์ รอดสวัสดิ์ภักดี
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นางสาวสุวรรณา สุวรรณสุข
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นางสาวพรลภัส กลบาง
พี่เลี้ยงเด็ก (ชั่วคราว)

นางสุนทร ศรีเมือง
พี่เลี้ยงเด็ก (ประจำ)

นางสาวพิมพ์ญาดา พันธุ์บริรักษ์
พี่เลี้ยงเด็ก (ชั่วคราว)

นางสาววิมลรัตน์ มาประชุม
พี่เลี้ยงเด็ก (ประจำ)

นางศิริรัตน บุญใส
พี่เลี้ยงเด็ก (ชั่วคราว)

นางสุกัญญา ปุยอรุณ
พี่เลี้ยงเด็ก (ชั่วคราว)

นางณรรฐมณฑ์ บุตรโท
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ