โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ปฐมวัย

นางสาวภัณฑรักษ์ บุญเมือง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพวงแก้ว ดัดงาม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางเพ็ชริน กาญจนานิจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสุวพีร์ รอดสวัสดิ์ภักดี
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นางสาวสุวรรณา สุวรรณสุข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวพรลภัส กลบาง
พี่เลี้ยงเด็ก (ชั่วคราว)

นางสุนทร ศรีเมือง
พี่เลี้ยงเด็ก (ประจำ)

นางสาวพิมพ์ญาดา พันธุ์บริรักษ์
พี่เลี้ยงเด็ก (ชั่วคราว)

นางสาววิมลรัตน์ มาประชุม
พี่เลี้ยงเด็ก (ประจำ)

นางศิริรัตน บุญใส
พี่เลี้ยงเด็ก (ชั่วคราว)

นางณรรฐมณฑ์ บุตรโท
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ