โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางจิตรลดา เอมแบน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางวรรณา อยู่สำลี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางนิลุบล แต้มทันสี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางรัศมี ปัญยาง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวเยาวลักษณ์ รักพวกกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางวนิดา ฤทธิวาจา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางพิมพ์จุฑา สุวรรณสิทธิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมณีวรรณ กาแดง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายวุฒิพันธ์ เอมพรหม
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1