ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางนภา เส็งสาย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางชฎาพร นพพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเบญจรัตน์ ลิพันธ์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายวัฒนา นามวัน
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวศรินทรัตน์ สนงูเหลือม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางณัฐชา วิเชียรศรี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวนภรัก เหมวัชรกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางบังอร ช่างเกวียน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสุคนธภา ปานสง่า
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นางสาวฐิติชญากร ปานนิล
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1