ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนันทภพ ศรีงาม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวมณีวรรณ กาแดง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวน้ำทิพย์ ขาวผ่อง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ