โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนันทภพ ศรีงาม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวน้ำทิพย์ ขาวผ่อง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวมณีวรรณ กาแดง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายสุพจน์ ชวาลานฤมิต
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ