ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนันทภพ ศรีงาม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวน้ำทิพย์ ขาวผ่อง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวมณีวรรณ กาแดง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายอดิศักดิ์ พลเยี่ยม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายสุพจน์ ชวาลานฤมิต
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ