โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสุนทร ศรีเมือง
พี่เลี้ยง ส 2 (ประจำ)

นางสาววิมลรัตน์ มาประชุม
พี่เลี้ยง ส 1 (ประจำ)

นางสาวพรลภัส กลบาง
พี่เลี้ยง ส 1 (ชั่วคราว)

นางศิริรัตน์ บุญใส
พี่เลี้ยง ส 1 (ชั่วคราว)

นางสาวอุดมศิลป์
พี่เลี้ยง ส.1 (ชั่วคราว)

นางสาวพิมพ์ญาดา พันธุ์บริรักษ์
พี่เลี้ยง ส 1 (ชั่วคราว)