ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสุนทร ศรีเมือง
พี่เลี้ยง ส 1 (ประจำ)

นางสาวพิมพ์ญาดา พันธุ์บริรักษ์
พี่เลี้ยง ส 1 (ชั่วคราว)

นางศิริรัตน์ บุญใส
พี่เลี้ยง ส 1 (ชั่วคราว)

นางสาวพรลภัส กลบาง
พี่เลี้ยง ส 1 (ชั่วคราว)

นางสุกัญญา ปุยอรุณ
พี่เลี้ยง ส 1 (ชั่วคราว)

นางสาววิมลรัตน์ มาประชุม
พี่เลี้ยง ส 1 (ประจำ)