ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายงานธุรการ

นายนฤพัชญ บัวขาว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน