โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์)
678 ถ.วัดเวฬุวนาราม  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 4956
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอัคราภรณ์ สารีบุตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา วันตา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชดาภรณ์ ชมเพลินใจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางณัฐชา วิเชียรศรี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางกาญจนาวดี วงศ์จริยา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางธีมาพร แสงจัตุรัส
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนิ่มอนงค์ คำอ่อง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางวิลาวัลย์ ลี้รัตน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางจิตริณี พรหมประพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ