ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิลุบล แต้มทันสี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัคราภรณ์ สารีบุตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา วันตา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชดาภรณ์ ชมเพลินใจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางณัฐชา วิเชียรศรี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางกาญจนาวดี วงศ์จริยา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางธีมาพร แสงจัตุรัส
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางบังอร ช่างเกวียน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนิ่มอนงค์ คำอ่อง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นางวิลาวัลย์ ลี้รัตน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางจิตริณี พรหมประพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ