ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธีมาพร แสงจัตุรัส
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิตริณี พรหมประพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางอัคราภรณ์ สารีบุตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิ่มอนงค์ คำอ่อง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

นางบังอร ช่างเกวียน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ